เงื่อนไขการใช้บริการ

นโยบายทั่วไป (บริษัท)

(www.unwrap.in.th) เว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เป็นสิทธิของ บริษัท คอนฟิเดีย จำกัด และต่อไปในเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ให้เรียก บริษัท คอนฟิเดีย จำกัด นี้ว่า (“บริษัท”)

บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 51 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ติดต่อ โทร. 0803039999

อีเมล์. unwrap.thailand@gmail.com

ผู้ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าเป็นผู้ใช้งานของบริษัทนับตั้งแต่มีการเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ และต่อไปในเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ให้เรียกผู้ใช้นี้ว่า (“ลูกค้า”) 

 

นโยบายและเงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัทขอขอบคุณลูกค้าที่เลือกใช้งาน Unwrap ของบริษัท ซึ่ง Unwrap เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสไตล์ลิ่งออนไลน์ ในการเลือกสรรเสื้อผ้าเพื่อลูกค้าโดยเฉพาะ ผ่านการทำงานของสไตล์ลิสต์มืออาชีพร่วมกับการใช้ AI Technology ในการวิเคราะห์ความชอบ สไตล์ ไซส์ เพื่อเลือกสรรเสื้อผ้าที่เหมาะสม พร้อมจัดส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้าน รวมถึงผลิตภัณฑ์และการบริการอื่น ๆ ที่อาจมีการพัฒนาเป็นครั้งคราว โดยบริษัทขอความกรุณาให้ลูกค้าโปรดอ่านนโยบายและเงื่อนไขการให้บริการโดยละเอียดด้วยดังนี้ 

1) การตกลงสมัครเข้าใช้บริการ การสั่งสินค้า (กล่อง Unwrap) และการซื้อสินค้าภายในกล่อง การใช้บริการ หรือการเข้าถึงเนื้อหาหรือการกระทำใดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือข้อตกลงหรือข้อประกาศอื่น ๆ ในเนื้อฉบับนี้ (a) ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ถือว่าลูกค้าได้อ่านและทำความเข้าใจในนโยบายและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือข้อตกลงหรือข้อประกาศอื่น ๆ ในเนื้อฉบับนี้ โดยละเอียดถี่ถ้วนดีแล้ว และ (b) ถือว่าลูกค้าตกลงยอมรับนโยบายและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือข้อตกลงหรือข้อประกาศอื่น ๆ ในเนื้อฉบับนี้ ทุกประการแล้ว และ (c) ถือว่านโยบายและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือข้อตกลงหรือข้อประกาศอื่น ๆ ในเนื้อฉบับนี้ มีผลผูกพันลูกค้าตามกฎหมาย (d) หากลูกค้าไม่ตกลงด้วยกับนโยบายและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ บริษัทขอความกรุณาห้ามลูกค้าเข้าใช้และ/หรือใช้แพลตฟอร์มนี้หรือเนื้อหาบริการบนเว็ปไซต์นี้

2) บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลง นโยบายทั่วไป (บริษัท) , นโยบายและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือข้อตกลงหรือข้อประกาศอื่น ๆ ในเนื้อฉบับนี้ ได้อยู่ตลอด ทั้งนี้ ตามเหตุอันสมควรเป็นครั้งคราว เช่น การปรับปรุงฟังก์ชันหรือคุณลักษณะที่มีอยู่แล้ว หรือเพิ่มฟังก์ชันหรือคุณลักษณะของบริการ การนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ และการปรับตั้งค่าทางเทคนิคอันมีเหตุสมควรแก่การให้บริการ การตรวจสอบการทำงาน หรือความปลอดภัยของการให้บริการ และด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือข้อบังคับ และในกรณีบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง นโยบายทั่วไป (บริษัท) , นโยบายและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือข้อตกลงหรือข้อประกาศอื่น ๆ ในเนื้อฉบับนี้อย่างใด ๆ แล้ว บริษัทจะทำการประกาศแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ยกตัวอย่างเช่น แจ้งโดยการแสดงข้อความที่มองเห็นได้ชัดเจน หรือผ่านข้อตกลงของลูกค้าในบริการนี้ หรือแจ้งโดยการส่งอีเมล์ให้กับลูกค้า และในบางกรณีบริษัทจะแจ้งลูกค้าล่วงหน้า และการที่ลูกค้าได้ใช้บริการต่อหลังจากที่บริษัททำการเปลี่ยนแปลงแล้ว ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้น ดังนั้น ลูกค้าโปรดอ่านข้อความแจ้งเตือนอย่างใด ๆ ก็ตามอย่างระมัดระวัง และหากลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการต่อไปภายใต้การเปลี่ยนแปลงใหม่ ลูกค้าสามารถยกเลิกบัญชีได้โดยการติดต่อบริษัท 

 

การเปิดบัญชีกับ Unwrap และการเก็บรักษาข้อมูล

ลูกค้าจำเป็นต้องเปิดบัญชีกับบริษัท โดยการปฏิบัตดังนี้

1) ลูกค้าต้องมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เช่น ชื่อสกุลตัวของลูกค้า ที่อยู่ อีเมล์ และการสร้างรหัสผ่าน ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่ถูต้องตามจริงเท่านั้น และต่อจากนั้นบริษัทจะพิจารณาและอนุมัติให้ลูกค้า และการพิจารณาและอนุมัติถือเป็นดุลพินิจเด็ดขาดของบริษัทแต่ฝ่ายเดียว หรือ

2) ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีโดยเชื่อมต่อกับบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ (“SNS”) ของลูกค้าเอง อนึ่ง (“SNS”) ของลูกค้า เช่น Facebook และ/หรือ Google ซึ่งเป็นบัญชีของลูกค้า โดยบริษัทได้สร้างระบบที่สามารถเชื่อมต่อบัญชี Unwrap เข้ากับบัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ (“SNS”) ของลูกค้า โดยการเชื่อมต่อระหว่างบัญชี (“SNS”) ของลูกค้า ดังกล่าว (a) ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทอาจเข้าถึงหรือจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า ตามที่ลูกค้าได้ยินยอมให้บริษัทผ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวบนบัญชี (“SNS”) ของลูกค้า (b) ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า หากบัญชี SNS ของลูกค้าที่เชื่อมต่อกับบัญชีของ Unwrap ถูกปิดหรือยกเลิกโดยผู้ให้บริการ (“SNS”) ซึ่งมีผลให้การเข้าถึงบัญชี Unwrap และการใช้บริการของบริษัทมีความลำบาก ลูกค้าสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีได้ที่ “โปรไฟล์ของฉัน” 

4) ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ความผูกพันของลูกค้ากับบัญชี (“SNS”) ของลูกค้า เป็นข้อตกลงและความรับผิดชอบของลูกค้ากับผู้ให้บริการ (“SNS”) เท่านั้น ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนรับผิดชอบใด ๆ กับหนี้สินและความผิดที่เกิดขึ้นกับข้อมูลในบัญชี (“SNS”) ของลูกค้า และบริษัทขอสงวนสิทธิโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียว ที่จะติดตามตรวจสอบ คัดกรอง หรือควบคุมกิจกรรม เนื้อหา หรือเอกสารข้อมูลใด ๆในบัญชี (“SNS”) ทั้งความจริง ความถูกต้องทางกฏหมาย หรือการปลอมแปลงของข้อมูล และบริษัทไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลและเนื้อหาใด ๆ ในบัญชี (“SNS”) ของลูกค้าทั้งสิ้น

5) ในการเปิดบัญชีของลูกค้าตาม 1) หรือตาม 2) ลูกค้าจำเป็นจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป ถ้าหากบริษัทตรวจสอบพบว่า ลูกค้าอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกผู้ใช้งานหรือยกเลิกคำสั่งซื้อกล่อง Unwrap หรือยกเลิกการรับบริการสไตล์ลิ่งทันที

6) ลูกค้าตกลงที่จะไม่เปิดบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี หรือเปิดบัญชีในนามของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย หรือเปิดบัญชีในนามของตัวแทนกลุ่มใด ๆ

7) เมื่อลูกค้าได้รับการเปิดบัญชีกับบริษัทตาม 1) หรือตาม 2) แล้ว ลูกค้าตกลงและรับรองว่า ข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ Unwrap ของบริษัทนั้น เป็นความจริง  ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีการดัดแปลงหรือปลอมแปลง และเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และลูกค้าจะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นเช่นนั้นตลอดเวลาอีกด้วย และหากบริษัทตรวจพบว่า ลูกค้ามีการดัดแปลง หรือปลอมแปลงข้อมูล และ/หรือเอกสารใด ๆ ไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่ถูกต้อง หรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่น หรือสวมรอยเป็นบุคคลใด ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ หรือไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บริษัทขอสงวนสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการนี้ หรือ การขายสินค้าใด ๆ รวมถึง ระงับหรือยกเลิกการเป็นลูกค้าของบริษัทเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทที่เกิดจากการกระทำดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าลูกค้าจะจงใจ หรือมีเจตนาทุจริตหรือไม่ก็ตาม 

8) บริษัทอาจขอให้ลูกค้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมอาทิเช่น ในส่วนรูปร่าง ขนาดไซต์ ความพอดีของเสื้อผ้า สไตล์ และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เพื่อใช้ในการบอกสไตล์ของลูกค้าให้บริษัทได้รับทราบ และเพื่อให้ Unwrap ของบริษัทสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทขอให้ลูกค้าปรับข้อมูลและในสไตล์โปรไฟล์ของลูกค้าให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

9) บริษัทขอให้คำแนะนำลูกค้าจะต้องมีการเปลี่ยนรหัสผ่านของลูกค้าเป็นครั้งคราวอยู่เสมอ 

10) ลูกค้าจะต้องเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของลูกค้าไว้เป็นความลับ และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัญชีของลูกค้าเอง และจะต้องรับผิดต่อการเปิดเผยหรือการใช้งานใด ๆ ต่อบุคคลอื่นของลูกค้าด้วย (ไม่ว่าการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตหรือไม่) และบริษัทจะยึดถือข้อมูลในบัญชีของลูกค้าเป็นสำคัญ และถือว่าข้อมูลเหล่านั้นคือตัวลูกค้าจริงหรือบุคคลที่ลูกค้าให้อำนาจในการเข้าใช้บริการผ่านบัญชีของลูกค้าจริง โดยถือว่าลูกค้าเข้าใจและตกลงยอมรับว่า ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้งานทั้งหมด (รวมถึงการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต)ของชื่อผู้ใช้งานเว็บไซต์และรหัสผ่านของลูกค้าในบริการนี้ 

11) ในกรณีลูกค้าเชื่อว่ามีการเข้าใช้บัญชีของลูกค้าจากบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที และทำการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยเร็วที่สุด และในการนี้บริษัทอาจจะร้องขอให้ลูกค้าอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านของลูกค้าทันทีในเวลาใด ๆ โดยดุลพินิจของบริษัท โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบในความสูญเสียใด ๆ ที่ลูกค้าได้รับหรือลูกค้าเป็นฝ่ายทำให้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับหรือโดยเหตุผลของคำขอหรือการยกเลิกดังกล่าว

12) ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ลูกค้าจะต้องผูกพันและตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตามให้กับบริษัทจนเต็มจำนวนในกรณีต่อความสูญเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการใด ๆ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่สามารถอ้างอิงไปยังชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของลูกค้าได้ หรือหากชื่อผู้ใช้งานเว็บไซต์และรหัสผ่านของลูกค้าสูญหายหรือถูกขโมย หรือลูกค้าเชื่อว่ามีการเข้าใช้บัญชีของลูกค้าจากบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าตาม 10) หรือ 11) ดังกล่าว 

 

ค่าสไตล์ลิ่งและการชำระเงิน

1) ก่อนที่บริษัทจะทำการเลือกสินค้าให้กับลูกค้า บริษัทจะมีการเก็บค่าสไตล์ลิ่ง ซึ่งมีการระบุจำนวนให้ลูกค้ารับทราบและไม่สามารถเรียกคืนเป็นเงินได้ โดยค่าสไตล์ลิ่งจะถูกเรียกเก็บจากลูกค้าในทันทีที่มีคำขอสั่งซื้อกล่อง Unwrap ผ่านช่องทางการชำระเงินที่กำหนดไว้ โดยการที่ลูกค้าใส่ข้อมูลการชำระเงินให้กับบริษัท ซึ่งหมายถึง ลูกค้ารับทราบและให้อำนาจบริษัทในการดำเนินการชำระค่าสไตล์ลิ่งตามช่องทางที่ลูกค้าให้ข้อมูลไว้ และ (a) หลังจากที่สไตล์ลิสต์เลือกสินค้าเรียบร้อยแล้วจะมีอีเมล์แจ้งเตือนลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเข้ามา “ยืนยันการสั่งสินค้า” (b) โดยราคาสินค้าที่แสดงไว้บนเว็บไซต์เป็นราคาเพื่อจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับและใกล้เคียงกับราคาขายสินค้าชนิดเดียวกันที่ปรากฎบนเว็บไซต์อื่น ๆ หรือร้านค้าอื่นทั่วไป และเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เว้นแต่จะระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น (c) บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาประกาศขายในเวลาใด ๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ (d) สินค้าที่ถูกเลือกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท โดยบริษัทจะพยายามเลือกสินค้าที่ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้ให้มากที่สุด แต่ไม่ได้ผูกผันที่จะต้องตรงกับงบประมาณเสมอไปขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าในคลังสินค้า และความเหมาะสมตามดุลยพินิจของสไตล์ลิสต์ (e) หากลูกค้าไม่เข้ามา “ยืนยันการสั่งสินค้า” ภายในระยะเวลา 7 วันตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสไตล์ลิ่งให้แก่ลูกค้า หลังจากที่ลูกค้าเลือกช่องทางการจัดส่งแล้ว (f) สำหรับลูกค้าที่เลือกจัดส่งไปที่บ้านจะต้องชำระค่าประกันสินค้าเท่ากับมูลค่าจริงของสินค้าทั้งหมดภายในกล่องผ่านช่องทางการชำระเงินที่กำหนด โดยการที่ลูกค้าใส่ข้อมูลการชำระเงินให้กับบริษัท ซึ่งหมายถึง ลูกค้ารับทราบและให้อำนาจบริษัทในการดำเนินการชำระค่าสไตล์ลิ่งตามช่องทางที่ลูกค้าให้ข้อมูลไว้ 

2) หลังจากที่กล่องสินค้าถูกส่งไปถึงลูกค้าแล้ว ลูกค้ามีเวลาลองสินค้าและคืนสินค้าที่ไม่ต้องการรับภายใน 3 วัน โดยลูกค้าสามารถเข้าไปที่ “ยืนยันสินค้าและให้ feedback” เพื่อยืนยันสินค้าที่เก็บไว้หรือส่งคืน และ (a) หากลูกค้าเก็บสินค้าไว้มูลค่าเกิน 1,500 บาท ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการสไตล์ลิ่งได้ฟรีในครั้งต่อไป (b) สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ชำระค่าประกันสินค้า สามารถทำรายการเพื่อชำระค่าสินค้าได้ ผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ โดยหากซื้อสินค้าเกิน 1,500 บาท และลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการสไตล์ลิ่งได้ฟรีในครั้งต่อไป (c) สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าประกันสินค้าไว้ ราคาสินค้าที่เก็บไว้จะถูกหักลบกับค่าประกันสินค้า หากซื้อสินค้าเกิน 1,500 บาท และลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการสไตล์ลิ่งได้ฟรี ในครั้งต่อไป และจะแสดงค่าประกันสินค้าที่ลูกค้าจะได้รับคืนหลังจากที่บริษัทตรวจเช็คความถูกต้องและสภาพของสินค้าตามข้อกำหนดของบริษัทเรียบร้อยแล้ว ภายใน 14 วัน ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ (d) ลูกค้าตกลงและยอมรับผิดชอบต่อการทำธุรกรรมทั้งหมดที่ลูกค้าได้ดำเนินการและค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีชำระเงินของลูกค้า หากมีบุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีชำระเงินของลูกค้า บริษัทจะดำเนินการเสมือนว่าลูกค้าได้อนุญาตให้มีการใช้งานดังกล่าวด้วยตนเอง และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบกับการทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นและค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการใช้งานดังกล่าวด้วย (e) แต่ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อมีการใช้บัญชีชำระเงินโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือเกิดการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีชำระเงินตามที่ลูกค้าทราบ แล้วบริษัทจะพยายามเต็มที่ตามขอบเขตที่บริษัทสามารถทำได้ในการระงับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แต่บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมที่เกิดขึ้นโดยมิชอบที่ดำเนินการตามบริการ และข้อผิดพลาดใด ๆ ในการประมวลผลการชำระเงิน ข้อพิพาทเรื่องการชำระเงิน และ/หรือเรื่องอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับการชำระเงินตามบริการดังกล่าวนี้ ลูกค้าจะต้องติดต่อโดยตรงกับธนาคารผู้ออกบัตรของตน

3) บัตรที่ลูกค้าลงทะเบียนกับบริษัทล่วงหน้าลูกค้าตกลงและยอมรับทราบว่า (a) ลูกค้ายินยอมที่จะให้ข้อมูลเหล่านั้นและ/หรือเอกสารแก่บริษัททันทีเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท (b) หากลูกค้าไม่ให้ข้อมูลเหล่านั้นและ/หรือเอกสารแก่บริษัทโดยทันที บริษัทอาจจำกัดการใช้งานบัญชีชำระเงิน Unwrap ของลูกค้า หรืออาจระงับ หรือปิดบัญชีชำระเงิน Unwrap ของลูกค้าได้ โดยบีริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

 

ราคาและสินค้าภายในกล่อง

1) Unwrap จะไม่เปิดเผยหน้าตาหรือลักษณะของสินค้าที่จะถูกส่งไปให้ลูกค้าจนกว่าลูกค้าจะได้รับสินค้า และ (a) ทาง Unwrap จะพยายามอย่างมากที่สุดในการเลือกเสื้อผ้าที่ตรงกับความต้องการในสไตล์โปรไฟล์ของลูกค้า แต่บริษัทไม่การันตีว่าสินค้าทุกชิ้นที่ได้รับจะตรงกับความชอบของลูกค้าทั้งหมด (b) และลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าสินค้าทั้งหมดที่ถูกส่งไปให้ลูกค้า เว้นแต่ลูกค้าจะคืนสินค้าที่ลูกค้าไม่ต้องการรับ ตามระยะเวลาและข้อกำหนดของบริษัท และลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนค่าสไตล์ลิ่ง (c) บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาประกาศขายในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าใด  ๆ (d) บริษัทอาจมีการจัดโปรโมชั่นหรือส่วนลดราคาได้ โดยโปรโมชั่นและส่วนลดจะถูกแสดงในรายการการสรุปการสั่งซื้อและใบเสร็จของลูกค้า

 

การบรรจุ การจัดส่งสินค้า การคืนสินค้า และ การคืนเงินค่าประกันสินค้า

1) การสั่งกล่อง Unwrap : ในการสั่งกล่อง Unwrap ลูกค้าจะต้องชำระค่าสไตล์ลิ่งเป็นจำนวนเงิน 499 บาท ก่อนที่ Unwrap จะเริ่มกระบวนการเลือกสรรเสื้อผ้า โดยเสื้อผ้าที่ถูกเลือกให้กับลูกค้าจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท โดยสินค้าจะถูกบรรจุและเตรียมจัดส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าทำรายการ “ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า” และเลือกช่องทางการจัดส่งแล้วเท่านั้น  และ (a) ลูกค้าต้องเลือกจัดส่งไปที่บ้าน โดยลูกค้าจะต้องจ่ายค่าประกันสินค้าเป็นจำนวนเงินเท่ากับมูลค่าของสินค้าภายในกล่องผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดให้ 

2) ความรวดเร็วในการจัดส่ง อาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สินค้าในคลังสินค้า สถานที่จัดส่งหรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่อาจะเกี่ยวข้องนี้ และลูกค้าสามารถลองสินค้าได้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเก็บหรือส่งคืนสินค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกเก็บทั้งหมด เก็บบางชิ้น หรือไม่เก็บเลยก็ได้ ซึ่งลูกค้าจะชำระเฉพาะสินค้าที่เลือกเก็บไว้เท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน “ค่าสไตล์ลิ่งและการชำระเงิน” 

3) ข้อมูลการจ่ายเงิน : เมื่อลูกค้าสั่งกล่อง Unwrap จากบริษัทแล้ว บริษัทจะดูแลระบบชำระเงินออนไลน์ที่ทำงานร่วมกับทางบริษัท และบริษัทอาจจะขออนุญาตยืนยันตัวตนของลูกค้าเพื่อความปลอดภัยและตรวจสอบความถูกต้อง

4) การคืนสินค้าที่ไม่รับในระยะเวลาการลองสินค้า :  หากลูกค้าประสงค์จะคืนสินค้าที่ไม่ต้องการรับ ลูกค้าสามารถทำได้โดยเพียงนำสินค้าใส่ในถุงคืนสินค้าที่บริษัทแนบไปในกล่อง Unwrap แปะใบปะหน้าของช่องทางที่ลูกค้าต้องการคืน เพื่อคืนสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (เฉพาะช่องทางการคืนสินค้าที่บริษัทกำหนดเท่านั้น) โดย (a) สินค้าทั้งหมดที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะรับ ต้องถูกส่งคืนภายใน 3 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับกล่องสินค้าจากทางบริษัท และ (b) สินค้าจะต้องไม่เคยถูกใส่และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และ (c) สินค้าที่ส่งคืนนั้น ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า สิ้นค้านั้นถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า และถือว่าลูกค้าเป็นเจ้าของสินค้านั้นอยู่ และ (d) ลูกค้าตกลงยอมรับเป็นผู้รับชอบความเสี่ยงในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า ณ ช่วงเวลาที่ทำการส่งคืนบริษัท ทั้งนี้ ไปจนกว่าสินค้าจะถูกส่งคืนกลับมาที่บริษัทและสินค้าได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้วว่าครบถ้วนและอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อม (e) เมื่อบริษัทได้รับการตรวจสอบสิ้นค้าหลังจากลูกค้าส่งกลับมาแล้วแล้ว สินค้าเหล่านั้นจะกลับมาสู่ความรับผิดชอบของบริษัท และในกรณีหากสินค้าใดไม่ถูกส่งกลับมาภายในระยะเวลาการลองสินค้าที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าลูกค้าได้ยืนยันเก็บสินค้าชิ้นนั้นเอาไว้ และบริษัทจะทำการเรียกชำระเงินในช่วงเวลา 14 วัน หลังจากลูกค้าได้รับสินค้า (f) อนึ่ง ในกรณีที่ลูกค้าต้องการคืนสินค้าช้ากว่ากำหนด ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าและต้องอยู่ภายในระยะเวลาลองสินค้าด้วย โดยการตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

5) การคืนเงินค่าประกันสินค้า : ลูกค้าสามารถทำได้โดยผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ภายใน 14 วัน โดยบริษัทไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของลูกค้าอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำระเงินอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับกระบวนการภายในของบริษัท และการคืนเงินทั้งหลายขึ้นอยู่กับว่า การที่บริษัทได้ยอมรับคืนสินค้าอย่างถูกต้องแล้ว และบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขการดำเนินการคืนเงินในเวลาใด  ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

 

6) ข้อกำหนดอื่น : การที่ลูกค้าทำรายการสั่งกล่อง Unwrap กับทางบริษัท ถือเป็นการแจ้งคำขอ  บริษัทอาจรับคำขอจากลูกค้าโดยการดำเนินการค่าสไตล์ลิ่ง ดำเนินการเลือกสินค้า และส่งสินค้าให้ลูกค้า และ (a) อาจมีกรณีที่บริษัทปฏิเสธคำขอของลูกค้า โดยบริษัทจะพยายามติดต่อลูกค้าและแจ้งการปฏิเสธคำขอผ่านทางอีเมล์ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้กับบริษัท (b) สินค้าทั้งหมดภายในกล่องเมื่อถูกส่งออกไปจากบริษัทสู่ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแล้ว จะถือว่าเป็นอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า และลูกค้าจะเป็นผู้รับความเสี่ยงกรณีสินค้าเสียหายหรือสูญหาย (c) บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลที่ให้ผ่านบริการของบริษัทล้วนเป็นความจริงและเชื่อถือได้ ยกเว้นข้อมูลหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าเป็นคนให้ด้วยตัวเอง ข้อมูลหรือเนื้อหาบางอย่างอาจมีความผิดพลาด เช่น ราคาสินค้าผิดพลาด คำเขียนผิด และความผิดพลาดอื่น ๆ หรือความไม่ถูกต้องแม่นยำ ซึ่งบริษัทจะดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด โดยอาจไม่ถือเป็นความผิดทางกฏหมาย (d) ในกรณีสินค้าที่โชว์บนเว็บไซต์หรือสื่ออื่น ๆ อาจหมด ไม่มีผลิตแล้ว หรือราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทมีสิทธิ์ที่จะจำกัดปริมาณของสินค้าที่ลูกค้าจะได้รับ และบริษัทไม่ได้มีอำนาจในการขายสินค้าให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้ในเชิงพาณิชย์ และบริษัทมีสิทธิ์ที่จะหยุดให้บริการกับลูกค้าที่ฝ่าฝืนนโยบายข้อนี้

 

ทรัพย์สินทางปัญญาของ Unwrap

1) Unwrap เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์การใช้งานในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในแพลตฟอร์มและเอกสารข้อมูลนี้แต่เพียงผู้เดียว รมถึงบริษัทมีสิทธิ์การใช้งานในทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียวที่บริษัทได้รับอนุญาตหรืออาจได้รับอนุญาตหรือควบคุมโดยผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิกับบริษัทหรือผู้ให้บริการของบริษัท และ (a) บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายกำหนด รวมถึงลิขสิทธิ์ (ลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์) สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือชื่อธุรกิจ สิทธิ์ในการออกแบบ สิทธิ์ในฐานข้อมูล ความรู้เชิงขั้นตอน ความลับทางการค้า และสิทธิ์แห่งความเชื่อมั่นในบริการและแพลตฟอร์มของบริษัท (ให้เรียกรวมกันว่า “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา”) เว้นเสียแต่ว่าจะมีการระบุไว้ที่ส่วนอื่นในข้อกำหนดเหล่านี้ (b) ลูกค้าตกลงยอมรับว่า ในการใช้บริการหรือแพลตฟอร์มนั้น ลูกค้าจะไม่ได้สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในบริการหรือแพลตฟอร์ม หรือไปยังบริการหรือแพลตฟอร์ม ยกเว้นสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดในการใช้งานบริการหรือแพลตฟอร์มที่ข้อกำหนดเหล่านี้ให้ไว้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงบริการหรือแพลตฟอร์มในรูปแบบซอร์สโค้ด เว้นเสียแต่ว่าจะมีการเผยแพร่ภายใต้สิทธิ์การใช้งานที่ให้อนุญาตการเข้าถึงดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง

2) ห้ามมิลูกค้าให้ทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลงกลับ ถอดประกอบ แยกส่วน เปลี่ยนแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ จัดแสดง ออกอากาศ ทำการเชื่อมโยง ทำภาพสะท้อน เฟรม โอนย้าย หรือส่งต่อในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด หรือเก็บไว้ในระบบการค้นข้อสนเทศ หรือติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน และ (a) การอนุญาตจะเป็นเพียงการให้ลูกค้าดาวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้เอกสารข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และลูกค้าต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารข้อมูล ซึ่งบริษัทหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลายและสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ที่อยู่ในเอกสารข้อมูลนั้น

3) เครื่องหมายการค้า ให้มีความหมายตามที่กำหนดนัวข้อนี้ ไม่มีสิ่งใดบนแพลตฟอร์มและในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ จะตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือมอบสิทธิในการใช้งาน ไม่ว่าโดยปริยาย โดยหลักกฎหมายปิดปาก หรือยินยอมให้อนุญาต หรือให้สิทธิที่จะใช้โดยประการอื่นใด (ซึ่งรวมถึงในรูปแบบ เมต้า แท็ก หรือ ลิงค์ “ด่วน” ไปยังเว็บไซต์อื่นใด) ซึ่งเครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงอยู่บนหน้าบริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทหรือจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องอื่นใด

 

การส่งข้อมูลโดยลูกค้า (Feedback)

1) ในกรณีที่ลูกค้ามีการให้ความเห็น คำแนะนำ คำถาม หรือบทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัท (Feedback) ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทอาจใช้ Feedback ของลูกค้าในการ (a) พัฒนาสินค้าและ/หรือระบบการให้บริการ หรือโปรโมทสินค้าและ/หรือบริการ และ (b) ลูกค้ายอมตกลงและรับทราบว่า  Feedback นั้นจะไม่เป็นความลับ และให้สิทธิ์กับบริษัทในการใช้ Feedback เหล่านั้นโดยไม่มีข้อจำกัดและไม่ต้องจ่ายเงินให้กับลูกค้า รวมถึงการใช้ชื่อของลูกค้า ชื่อผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ Feedback ดังกล่าว ความชอบ หรือข้อความเสียง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ Feedback และสามารถนำไปใช้ในลักษณะเดียวกันกับข้างต้นได้ (c) ลูกค้าตกลงและยอมรับให้สิทธิโดยไม่เฉพาะเจาะจงแก่บริษัทในการใช้เอกสารข้อมูล Feedback โดยเป็นลักษณะที่เผยแพร่ได้โดยสาธารณะ ไม่มีข้อผูกมัด สามารถใช้ได้ตลอดไป คัดลอก ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน แปล แสดง ขาย เสนอขาย หรือใช้ประโยชน์จาก Feedback ดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ในลักษณะใดก็ตาม สื่อใดก็ตาม หรือเทคโนโลยีใดก็ตามทั้งที่กำลังพัฒนาอยู่หรือจะพัฒนาในอนาคต ยกเว้นแต่บริษัทจะมีการทำสัญญาแยกในลักษณะอื่น (d) ลูกค้าต้องไม่ใช้อีเมล์แอดเดรสปลอม แกล้งทำเป็นบุคคลใดนอกเหนือจากตัวลูกค้าเองหรือทำให้บริษัทหรือบุคคลภายนอกเข้าใจผิดในเรื่องต้นกำเนิดของการส่งข้อมูลใด ๆ และไม่ใช่ภาระผูกพันบริษัทที่จะ เผยแพร่ ถอดออก หรือแก้ไขการส่งข้อมูลของลูกค้า

 

ข้อแนะนำด้านเนื้อหา (Content Guidelines)

1) บริษัทขอให้ลูกค้าโปรดใช้ข้อความสุภาพในเนื้อหาทุกอย่าง รวมไปถึง ข้อความ ลิงค์ รูปภาพ และวิดีโอที่ท่านโพสต์ (“เนื้อหาของลูกค้า”) ลงบนเว็บไซด์ ฟอรั่ม บล็อกของบริษัท หรือตามหน้าเว็บไซด์หรือฟอรั่มอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ Unwrap และ (a) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ และม่ต้องรับผิดชอบ ในการตรวจสอบเนื้อหาของลูกค้า และสืบสวนเพื่อดำเนินการทำเหมาะสมกับลูกค้า หรือเนื้อหาของลูกค้าภายใต้ดุลยพินิจของบริษัท (b) ถ้าลูกค้าฝ่าฝืนข้อแนะนำหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของ Terms & Conditions เหล่านี้ หรือสร้างภาระที่ต้องรับผิดชอบให้ทางบริษัทหรือบุคคลอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาของลูกค้า ยกเลิกบัญชี หรือการรายงานต่อเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย

2) ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว โดย (a) ลูกค้าตกลงและยอมรับทราบถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาของลูกค้า (b) ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ทางบริษัทไม่ได้รับประกันใด ๆ ต่อการรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของลูกค้า (c) ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ลูกค้าไม่สามารถแสดงตัวเป็นตัวแทนหรือบอกเป็นนัยกับผู้อื่นว่า เนื้อหาของลูกค้าได้รับการสร้าง การสนับสนุน หรือการรับรองจากทางบริษัท (d) ทางบริษัทไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องสำรองเนื้อหาของลูกค้า และเนื้อหาของลูกค้าอาจถูกลบได้ในทุกเวลา โดยทางบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (e) ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการสร้างและเก็บรักษาสำเนาสำรองของเนื้อหาของลูกค้า หากลูกค้าต้องการ โดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการลบและ/หรือความถูกต้องของเนื้อหาของลูกค้า ความผิดพลาดในการจัดเก็บหรือการรับส่งเนื้อหาของลูกค้า ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว การจัดเก็บ หรือการจัดส่งการสื่อสารแบบอื่นใดที่มีต้นกำเนิดมาจาก/หรือมีความเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัท (f) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทเอง ในการคัดกรอง ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาของลูกค้าได้ทุกเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ (g) ลูกค้าโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้กับทางบริษัทเป็นข้อมูลที่ลูกค้าได้รับอนุญาตให้แบ่งปันเท่านั้น โดยลูกค้าไม่ได้ละเมิดต่อข้อผูกพันใด ๆ ที่ลูกค้าอาจมีต่อบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล, อายุ, เพศ, วันเดือนปีเกิด, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, อาชีพ, รูปภาพ, ช่องทาง social media

ข้อมูลสำหรับการเลือกเสื้อผ้า เช่น ประเภทของรูปร่าง, ส่วนสูง, น้ำหนัก, สัดส่วนของรูปร่าง, สีผิว, สีผม, สีตา, ความชอบในเสื้อผ้าที่ต้องการได้รับ, สิ่งที่ไม่ชอบและไม่ต้องการรับ, สไตล์การแต่งตัว, สีที่ไม่ชอบ, วัสดุที่ไม่ชอบ, ลายที่ไม่ชอบ

ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชี, ชื่อบัญชี, ธนาคาร

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เสร็จสิ้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่า ซึ่งอาจมีกำหนดประมาณ 5 – 10 ปี หรือเกินกว่านั้นเท่าที่จำเป็น เช่น ตามอายุความที่กฎหมายกำหนดสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินคดี หรือเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่กำกับดูแล

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา หรือท่านสามารถส่งคำขอลบข้อมูลให้กับบริษัททาง  UNWRAP Contact Center: unwrap.thailand@gmail.com หรือ โทร: 080-452-7766 ทั้งนี้ การลบข้อมูลอาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากบริษัทได้ หรืออาจทำให้การให้บริการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ในกรณีที่มีการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากระบบหรือฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทนั้น บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นจะเสี่ยงต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการตรวจสอบหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเพื่อเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ

อย่างไรก็ดี แม้ว่าบริษัทจะได้ดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการแล้ว ข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังคงมีการบันทึกหรือทำสำเนาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือระบบสำรอง (Backup System) ของบริษัท เพื่อเป็นการสำรองข้อมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาด บกพร่อง หรือเกิดจากความขัดข้องของระบบ

การดัดแปลงเว็บไซด์หรือบริการ (Modifications to the Site or Services)

                                บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกบริการ โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของลูกค้าหรือบุคคลที่สามในกรณีที่ทางบริษัทใช้สิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกการให้บริการ และหากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดดังกล่าว ลูกค้าสามารถยุติการใช้บริการได้ทันที โดยหากลูกค้าใช้บริการต่อหลังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดแล้ว หมายถึงลูกค้าได้รับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและยังพึงพอใจกับการให้บริการของทางบริษัท ซึ่งลูกค้าเข้าใจเป็นอย่างดีว่าทางบริษัทสามารถใช้ดุลยพินิจในการยุติการเข้าถึงการบริการของลูกค้าได้ในทุกเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว และลูกค้ายังเข้าใจดีว่าทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อลุกค้าหรือบุคคลใด ๆ ในกรณีที่บริษัทตัดสินใจยุติการเข้าถึงบริการของลูกค้า

สัญญาอนุญาโตตุลาการ  

                                บริษัทขอให้ลูกค้าโปรดอ่านข้อความในหมวดนี้ (“การระงับข้อพิพาท”) อย่างรอบคอบ เนื่องจากข้อความนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างลูกค้ากับทางบริษัท โดยข้อความในหมวดนี้มีขั้นตอนสำหรับการอนุญาโตตุลาการ และการผูกพัน ดังนี้

                                1) กระบวนการแก้ไขข้อพิพาท การเรียกร้อง และข้อพิพาททั้งหมด (ไม่รวมถึงการเรียกร้องเพื่อบรรเทาความเสียหายโดยคำสั่งศาลหรืออื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานหรือการใช้บริการ กำหนดให้จะต้องนำเสนอสถาบันอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยก่อนเท่านั้น ยกเว้นแต่จะมีการตกลงกันล่วงหน้า และกระบวนการอนุญาโตตุลาการทั้งหมดจะถูกใช้เป็นภาษาไทย และกระบวนอนุญาโตตุลาการนี้ให้มีผลผูกพันบังคับใช้กับลูกค้าและทางบริษัท และบริษัทย่อย สาขา ตัวแทน พนักงาน ผู้ผลิต และผู้ออกใบอนุญาตตลอดจนผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต หรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากบริการของบริษัท

                                2) การระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการ : ก่อนที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะนำข้อพิพาทเสนอต่อสถาบันโตตุลาการตาม 1) ดังกล่าว อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องมีการส่งหนังสือบอกกล่าวการโต้แย้ง (“ประกาศ”) ไปยังอีกฝ่ายหนึ่งเสียก่อน โดยต้องอธิบายถึงลักษณะและพื้นฐานของการเรียกร้องหรือข้อโต้แย้งและการขอบรรเทาทุกข์บรรเทาค่าเสียหายที่ร้องขอและรายละเอียดอื่นลงในหนังสือบอกกล่าวการโต้แย้ง (“ประกาศ”) ให้คบถ้วน และโดยหลังจากที่อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับการแจ้งเตือนจากอีกฝ่ายดังกล่าวแล้ว อีกฝ่ายที่ได้รับอาจพยายามแก้ไขข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการนั้นก่อน โดยถ้าหากคู่กรณีไม่สามารถแก้ไขข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทนั้นได้ภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับคำบอกกล่าวจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้ว ให้อีกฝ่ายหนึ่งอาจเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการตาม 1) ดังกล่าวต่อไปได้ และเมื่อกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินสิทธิ์และความรับผิดชอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และคำตัดสินนั้นให้มีผลผูกพันลูกค้าและบริษัทที่พิพาท

                                3) การเก็บรักษาความลับ : ทุกขั้นตอนของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกระบวนการของอนุญาโตตุลาการนั้น จะต้องเป็นความลับอย่างเคร่งครัด และทุกฝ่ายตกลงที่จะรักษาความลับ เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น แต่ข้อนี้จะไม่รวมถึงการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจำเป็นต้องส่งข้อมูลในการบังคับหรือเรียกร้องข้อพิพาทไปยังศาลยุติธรรม หรือส่งข้อมูลไปเพื่อบังคับใช้ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือที่เกี่ยวกับความเป็นธรรมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง