นโยบายข้อมูลส่วนตัว

ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าจะไม่กระทำการดังนี้ (1) กระทำการใด ๆ หรือ (2) เปิดเผยเนื้อหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัทที่จะทำให้เกิด (i) การคุกคามสิทธิ์ของบุคคลภายนอก รวมถึงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกหรือสิทธิอันมีเจ้าของอื่นใด ; (ii) การละเมิดกฏหมาย ข่มขู่ คุกคาม สร้างความเสียหาย  ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย จงใจทำให้เสียหาย ละเมิด ฉ้อฉล ขโมยมา อันตราย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตีความหรืออาจตีความได้ว่าเป็นก้าวร้าวหรือโจมตีบุคคลอื่นและ/หรือน่ารังเกียจ ในความเห็นของเราแต่ฝ่ายเดียว (3) สร้างการตลาดโดยที่ลูกค้าไม่มีอำนาจหรือไม่พึ่งประสงค์หรือสร้างอีเมล์ขยะ (4) การดำเนินกิจการเชิงพาณิชย์หรือการขายที่ไม่ได้รับการเซ็นอนุมัติ (5) กักขังบุคคลหรือสิ่งของใด (6) แทรกแซงหรือพยายามแทกแซงการทำงานหรือระบบการทำงานของเทคโนโลยีของบริษัท เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (7) พยายามกระทำ กระทำ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ทำให้เทคโนโลยีบริษัทเกิดความเสียหายอย่างมาก

ข้อแนะนำด้านเนื้อหา (Content Guidelines)

                                1) บริษัทขอให้ลูกค้าโปรดใช้ข้อความสุภาพในเนื้อหาทุกอย่างรวมไปถึง ข้อความ ลิงค์ รูปภาพ และวิดีโอที่ท่านโพสต์ (“เนื้อหาของลูกค้า”) ลงบนเว็บไซด์ ฟอรั่ม บล็อกของบริษัท หรือตามหน้าเว็บไซด์หรือฟอรั่มอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับ Unwrap , -ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ และม่ต้องรับผิดชอบ ในการตรวจสอบเนื้อหาของลูกค้า และสืบสวนเพื่อดำเนินการทำเหมาะสมกับลูกค้า หรือเนื้อหาของลูกค้าภายใต้ดุลยพินิจของบริษัท , -ถ้าลูกค้าฝ่าฝืนข้อแนะนำหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของ Terms & Conditions เหล่านี้ หรือสร้างภาระที่ต้องรับผิดชอบให้ทางบริษัทหรือบุคคลอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาของลูกค้า การยกเลิกบัญชี หรือการรายงานต่อเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย

                                2) ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว โดยลูกค้าตกลงแยอมรับทราบถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาของลูกค้า , -ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ทางบริษัทไม่ได้รับประกันใด ๆ ต่อการรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของลูกค้า , -ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ลูกค้าไม่สามารถแสดงตัวเป็นตัวแทนหรือบอกเป็นนัยกับผู้อื่นว่าเนื้อหาของลูกค้าได้รับการสร้าง การสนับสนุน หรือการรับรองจากทางบริษัท , -ทางบริษัทไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องสำรองเนื้อหาของลูกค้า และเนื้อหาของลูกค้าอาจถูกลบได้ในทุกเวลาโดยทางบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า , -ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการสร้าง และเก็บรักษาสำเนาสำรองของเนื้อหาของลูกค้าหากลูกค้าต้องการ โดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการลบ ความถูกต้องของเนื้อหาของลูกค้า ความผิดพลาดในการจัดเก็บหรือการรับส่งเนื้อหาของลูกค้า ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว การจัดเก็บ หรือการจัดส่งการสื่อสารแบบอื่นใดที่มีต้นกำเนิดมาจาก/หรือมีความเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัท , -บริษัทขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทในการคัดกรอง ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาของลูกค้าได้ทุกเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ , -ลูกค้าโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้กับทางบริษัทเป็นข้อมูลที่ลูกค้าได้รับอนุญาตให้แบ่งปันเท่านั้น โดยลูกค้าไม่ได้ละเมิดต่อข้อผูกพันใด ๆ ที่ลูกค้าอาจมีต่อบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง

                                3) ทางบริษัทจะไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของเนื้อหาของลูกค้า , -การที่ลูกค้าได้ทำเนื้อหาของลูกค้าให้พร้อมใช้งานในบริการของบริษัท ถือว่าลูกค้าได้แสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและมีสิทธิ์ทั้งหมดในการทำให้เนื้อหาของลูกค้าเอง และพร้อมใช้งานกับทางบริษัท และถือว่าลูกค้าอนุญาต รับรอง และรับประกันว่าลูกค้ามีสิทธ์ที่จะให้สิทธิ์แก่บริษัทในการใช้เนื้อหาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด ไม่มีการเพิกถอน ไม่มีการจำกัดขอบเขต ไม่มีการผูกขาด สามารถอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ของเนื้อหาต่อได้ บริษัทสามารถผลิตซ้ำ  สามารถแจกจ่าย สามารถแก้ไข สามารถดัดแปลง สามารถจัดแสดงต่อสาธารณะ สามารถดัดแปลงเนื้อหาของลูกค้าและรวมเข้ากับเนื้อหาอื่น ซึ่งอาจใช้เนื้อหาของลูกค้าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวมเนื้อหาของลูกค้าในบริการ ในการดำเนินงานการให้บริการ และทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริการของบริษัท โดยลูกค้าตกลงและยอมรับที่จะสละสิทธิ์โดยไม่เพิกถอน (และเป็นเหตุให้ได้รับการยกเว้น) ในการเรียกร้องและยืนยันสิทธิ์ทางศีลธรรมหรือการระบุแหล่งที่มาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของลูกค้าแต่อย่างใดเลย

การส่งข้อมูลโดยลูกค้า (Feedback)

                                ในกรณีที่ลูกค้ามีการให้ความเห็น คำแนะนำ คำถาม หรือบทวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัท (Feedback) ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทอาจใช้ Feedback ของลูกค้าในการ (1) พัฒนาสินค้าและ/หรือระบบการให้บริการ (2) โปรโมทสินค้าและ/หรือบริการ , -และลูกค้ายอมตกลงและรับทราบว่า  Feedback นั้นจะไม่เป็นความลับ และให้สิทธิ์กับบริษัทในการใช้ Feedback เหล่านั้นโดยไม่มีข้อจำกัดและไม่ต้องจ่ายเงินให้กับลูกค้า รวมถึงการใช้ชื่อของลูกค้า ชื่อผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ Feedback ดังกล่าว ความชอบ หรือข้อความเสียง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ Feedback และสามารถนำไปใช้ในลักษณะเดียวกันกับข้างต้นได้ , -ลูกค้าตกลงและยอมรับให้สิทธิโดยไม่เฉพาะเจาะจงแก่บริษัทในการใช้เอกสารข้อมูล Feedback โดยเป็นลักษณะที่เผยแพร่ได้โดยสาธารณะ ไม่มีข้อผูกมัด สามารถใช้ได้ตลอดไป คัดลอก ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน แปล แสดง ขาย เสนอขาย หรือใช้ประโยชน์จาก Feedback ดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ในลักษณะใดก็ตาม สื่อใดก็ตาม หรือเทคโนโลยีใดก็ตามทั้งที่กำลังพัฒนาอยู่หรือจะพัฒนาในอนาคต ยกเว้นแต่บริษัทจะมีการทำสัญญาแยกในลักษณะอื่น , -ลูกค้าต้องไม่ใช้อีเมล์แอดเดรสปลอม แกล้งทำเป็นบุคคลใดนอกเหนือจากตัวลูกค้าเองหรือทำให้บริษัทหรือบุคคลภายนอกเข้าใจผิดในเรื่องต้นกำเนิดของการส่งข้อมูลใด ๆ และไม่ใช่ภาระผูกพันบริษัทที่จะ เผยแพร่ ถอดออก หรือแก้ไขการส่งข้อมูลของลูกค้า

เนื้อหาของบุคคลที่สาม และเว็บไซด์อื่น ๆ (Third Party Content and Other Websites)

                                ลูกค้าอาจได้รับชมเนื้อหาจากผู้ใช้ท่านอื่น ผู้ผลิต ผู้โฆษณา และบุคคลที่สามอื่น ๆ ด้วย , -แต่เนื่องจากทางบริษัทไม่ได้มีการควบคุมเนื้อหาดังกล่าว ลูกค้าจึงตกลงและยอมรับว่า ทางบริษัทไม่มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาดังกล่าว และทางบริษัทไม่ได้รับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือคุณภาพของข้อมูลในเนื้อหา และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่มาจากผู้ใช้ท่านอื่น ผู้ผลิต ผู้โฆษณา และบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง หรือไม่ถูกกฎหมาย , -บริการของทางบริษัทอาจมีการใส่ลิงค์ของเว็บไซด์อื่น ๆ ซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดยบริษัท รวมไปถึง(แต่ไม่จำกัดเฉพาะ)เว็บไซด์ของแบรนพาร์ทเนอร์เสื้อผ้าต่าง ๆ , -บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติ(รวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว)ของเว็บไซด์ดังกล่าว , -ทางบริษัทได้ให้ลิงค์เหล่านี้แก่ลูกค้า เพื่อความสะดวกของลูกค้าเท่านั้น และทางบริษัทสามารถควบคุมเว็บไซด์เหล่านั้นได้ , -การที่บริษัทได้ให้ลิงต์ไปยังเว็บไซด์เหล่านั้น ไม่ได้หมายความว่าทางบริษัทรับรองเกี่ยวกับเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซด์อื่น ๆ เหล่านั้น หรือมีความเกี่ยวข้องกับทีมงานผู้บริหารเว็บไซด์อื่น ๆ เหล่านั้น , -ในบริการอาจมีการให้ลิงค์ไปยังเว็บไซด์ที่บริหารโดยทีมงานของบริษัท แต่ไม่ได้ใช้ข้อแนะนำในการใช้งานเดียวกัน , -ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซด์อื่น ๆ เหล่านั้นที่ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมด้วยตนเอง , -ลูกค้าเข้าใจดีกว่าไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าเมื่อลูกค้าเชื่อมต่อกับเว็บไซด์ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติของบุคคลที่สามใด ๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล, อายุ, เพศ, วันเดือนปีเกิด, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, อาชีพ, รูปภาพ, ช่องทาง social media

ข้อมูลสำหรับการเลือกเสื้อผ้า เช่น ประเภทของรูปร่าง, ส่วนสูง, น้ำหนัก, สัดส่วนของรูปร่าง, สีผิว, สีผม, สีตา, ความชอบในเสื้อผ้าที่ต้องการได้รับ, สิ่งที่ไม่ชอบและไม่ต้องการรับ, สไตล์การแต่งตัว, สีที่ไม่ชอบ, วัสดุที่ไม่ชอบ, ลายที่ไม่ชอบ

ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขที่บัญชี, ชื่อบัญชี, ธนาคาร

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้เสร็จสิ้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่า ซึ่งอาจมีกำหนดประมาณ 5 – 10 ปี หรือเกินกว่านั้นเท่าที่จำเป็น เช่น ตามอายุความที่กฎหมายกำหนดสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินคดี หรือเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่กำกับดูแล

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา หรือท่านสามารถส่งคำขอลบข้อมูลให้กับบริษัททาง  UNWRAP Contact Center: unwrap.thailand@gmail.com หรือ โทร: 080-452-7766 ทั้งนี้ การลบข้อมูลอาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากบริษัทได้ หรืออาจทำให้การให้บริการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ในกรณีที่มีการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากระบบหรือฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทนั้น บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นจะเสี่ยงต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการตรวจสอบหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเพื่อเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการ

อย่างไรก็ดี แม้ว่าบริษัทจะได้ดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ใช้บริการแล้ว ข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังคงมีการบันทึกหรือทำสำเนาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือระบบสำรอง (Backup System) ของบริษัท เพื่อเป็นการสำรองข้อมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาด บกพร่อง หรือเกิดจากความขัดข้องของระบบ

การดัดแปลงเว็บไซด์หรือบริการ (Modifications to the Site or Services)

                                บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกบริการ โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของลูกค้าหรือบุคคลที่สามในกรณีที่ทางบริษัทใช้สิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกการให้บริการ และหากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดดังกล่าว ลูกค้าสามารถยุติการใช้บริการได้ทันที โดยหากลูกค้าใช้บริการต่อหลังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดแล้ว หมายถึงลูกค้าได้รับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและยังพึงพอใจกับการให้บริการของทางบริษัท ซึ่งลูกค้าเข้าใจเป็นอย่างดีว่าทางบริษัทสามารถใช้ดุลยพินิจในการยุติการเข้าถึงการบริการของลูกค้าได้ในทุกเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว และลูกค้ายังเข้าใจดีว่าทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อลุกค้าหรือบุคคลใด ๆ ในกรณีที่บริษัทตัดสินใจยุติการเข้าถึงบริการของลูกค้า

สัญญาอนุญาโตตุลาการ  

                                บริษัทขอให้ลูกค้าโปรดอ่านข้อความในหมวดนี้ (“การระงับข้อพิพาท”) อย่างรอบคอบ เนื่องจากข้อความนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างลูกค้ากับทางบริษัท โดยข้อความในหมวดนี้มีขั้นตอนสำหรับการอนุญาโตตุลาการ และการผูกพัน ดังนี้

                                1) กระบวนการแก้ไขข้อพิพาท การเรียกร้อง และข้อพิพาททั้งหมด (ไม่รวมถึงการเรียกร้องเพื่อบรรเทาความเสียหายโดยคำสั่งศาลหรืออื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานหรือการใช้บริการ กำหนดให้จะต้องนำเสนอสถาบันอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยก่อนเท่านั้น ยกเว้นแต่จะมีการตกลงกันล่วงหน้า และกระบวนการอนุญาโตตุลาการทั้งหมดจะถูกใช้เป็นภาษาไทย และกระบวนอนุญาโตตุลาการนี้ให้มีผลผูกพันบังคับใช้กับลูกค้าและทางบริษัท และบริษัทย่อย สาขา ตัวแทน พนักงาน ผู้ผลิต และผู้ออกใบอนุญาตตลอดจนผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต หรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากบริการของบริษัท

                                2) การระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการ : ก่อนที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะนำข้อพิพาทเสนอต่อสถาบันโตตุลาการตาม 1) ดังกล่าว อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องมีการส่งหนังสือบอกกล่าวการโต้แย้ง (“ประกาศ”) ไปยังอีกฝ่ายหนึ่งเสียก่อน โดยต้องอธิบายถึงลักษณะและพื้นฐานของการเรียกร้องหรือข้อโต้แย้งและการขอบรรเทาทุกข์บรรเทาค่าเสียหายที่ร้องขอและรายละเอียดอื่นลงในหนังสือบอกกล่าวการโต้แย้ง (“ประกาศ”) ให้คบถ้วน และโดยหลังจากที่อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับการแจ้งเตือนจากอีกฝ่ายดังกล่าวแล้ว อีกฝ่ายที่ได้รับอาจพยายามแก้ไขข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการนั้นก่อน โดยถ้าหากคู่กรณีไม่สามารถแก้ไขข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทนั้นได้ภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับคำบอกกล่าวจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้ว ให้อีกฝ่ายหนึ่งอาจเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการตาม 1) ดังกล่าวต่อไปได้ และเมื่อกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินสิทธิ์และความรับผิดชอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และคำตัดสินนั้นให้มีผลผูกพันลูกค้าและบริษัทที่พิพาท

                                3) การเก็บรักษาความลับ : ทุกขั้นตอนของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกระบวนการของอนุญาโตตุลาการนั้น จะต้องเป็นความลับอย่างเคร่งครัด และทุกฝ่ายตกลงที่จะรักษาความลับ เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น แต่ข้อนี้จะไม่รวมถึงการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจำเป็นต้องส่งข้อมูลในการบังคับหรือเรียกร้องข้อพิพาทไปยังศาลยุติธรรม หรือส่งข้อมูลไปเพื่อบังคับใช้ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือที่เกี่ยวกับความเป็นธรรมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง